WORK HARD, PLAY HARD

CVV lab 2020!!
CVV lab 2020!!
Sarah, Jonathan & Laurie
Sarah, Jonathan & Laurie

Laurie's farewell lunch.

Jade, Myriam & Hadjara
Jade, Myriam & Hadjara
The team, June 2017
The team, June 2017
Team Chercheurs UMontreal 2015
Team Chercheurs UMontreal 2015

ALS Walk Montreal

Making gobs of DNA!
Making gobs of DNA!
lab book duties
lab book duties
MITOCHONDRIA!!!
MITOCHONDRIA!!!
Lab happy hour
Lab happy hour